Všeobecné obchodní podmínky Fantasion, z.s.

platné od 10.4.2022

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fantasion, z.s.(dále jen „Fantasion“) jsou platné pro veškeré rekreační, sportovní a vzdělávací akce a ozdravné pobyty a jiné obdobné akce poskytované společností Fantasion, z.s., IČ 141 666 58, se sídlem Zborovská 512/40, 150 00 Praha 5.
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Klientem a společností Fantasion.

II. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou Fantasion, z.s. jako pořadatel akce, organizátor a prodávající na straně jedné a Klient (fyzická osoba) - účastník akce prostřednictvím svého zákonného zástupce.

III. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu jsou služby poskytované v rámci organizované akce. Popis jednotlivých služeb je obsahem webové prezentace na stránkách www.fantasion.cz, kde jsou uvedeny jednotlivé organizované akce s konkrétním seznamem poskytovaných služeb. Většinou se jedná o ubytování, stravování, program, dopravu atd.

Obsahem poskytovaných služeb nejsou zejména:

 • Cestovní a úrazové pojištění
 • Náklady spojené s ošetřením a léčbou v externím zdravotnickém zařízení, doprava do tohoto zdravotnického zařízení a zpět, případně doprava domů
 • Náklady za nadstandardní léky a přípravky použité pro léčbu během doby čerpání služeb -Za nevyužití služeb účastníkem v době probíhající akce se náhrada neposkytuje.

IV. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká mezi klientem a společností Fantasion potvrzením přijaté objednávky ze strany spol. Fantasion.

 1. Závaznou objednávku může klient provést vyplněním elektronické přihlášky na webových stránkách www.fantasion.cz, e-mailem na adresu info@fantasion.cz nebo telefonem.
 2. Odesláním závazné objednávky Klient současně potvrzuje, že se detailně seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami Fantasion, z.s. a vyslovuje souhlas s jejich plným zněním.
 3. Potvrzením přijaté objednávky se společnost Fantasion zavazuje poskytnout Klientovi objednané služby. Potvrzení objednávky bude provedeno výhradně e-mailem.
 4. Nárok na plnění ze smlouvy vzniká Klientovi uhrazením plné kupní ceny za objednané služby.

V. Úhrada ceny

Společně s potvrzením objednávky obdrží klient fakturu za poskytované služby. Splatnost faktury je – 50 % fakturované částky do 14 dnů od data obdržení faktury, zbytek do 60 dnů před zahájením akce. Klient bere na vědomí, že ceny služeb jsou kalkulovány na základě obvyklých cen ze 4.čtvrtletí předchozího roku. V případě, že roční míra inflace vyhlašovaná Českým statistickým úřadem přesáhne v daném roce 5 %, je společnost Fantasion oprávněna upravit cenu za poskytované služby a rozdíl – navýšení ceny – klientovi doúčtovat. V případě, že bude cena zvýšena o více než 10 %, jsou smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit.

Stejně tak pokud dojde ke změně cen dopravy nebo pohonných hmot o více než 10 %, je Fantasion oprávněn upravit cenu služeb.

VI. Ukončení smluvního vztahu

Standardně je smluvní vztah ukončen uplynutím doby sjednané pro poskytované služby. Dále mohou obě smluvní strany od smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení od smlouvy je třeba zaslat elektronicky společnosti Fantasion na e-mailovou adresu info@fantasion.cz nebo Klientovi na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce na akci.

 1. V případě, že odstoupí od smlouvy společnost Fantasion, vrátí Klientovi dosud obdržená finanční plnění snížená o vynaložené náklady do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy.
 2. V případě, že odstoupí od smlouvy Klient, společnost Fantasion vrátí obdržená finanční plnění snížená o storno poplatek do 14 dnů od data obdržení odstoupení. Výše storno poplatku je závislá na datu odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy: výše storno poplatku:

 • více jak 90 dnů od zahájení akce 0 %
 • 89 – 60 dnů 20 %
 • 59 – 45 dnů 50 %
 • 44 – 30 dnů 70 %
 • 29 – 15 dnů 90 %
 • méně než 15 dnů 100 %

VII. Práva a povinnosti Klienta

Klient má na základě smlouvy nárok na čerpání služeb v termínu, kvalitě a obsahu uvedeném ve smlouvě. Za tyto služby je povinen uhradit kupní cenu viz bod 5 VOP Klient se zavazuje k dodržování „Táborového kodexu“ (příloha 1 VOP). V důsledku hrubého porušení Kodexu může být klient vyloučen z probíhající akce bez nároku na vrácení kupní ceny. Klient se zavazuje dodržovat aktuální hygienicko epidemiologická opatření. Jejich nedodržování může být považováno za hrubé porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy bez nároku na finanční vyrovnání. Klient je povinen dostavit se na místo odjezdu včas ve stanovený termín. Pokud tak neučiní, musí se dopravit na místo konání akce sám bez nároku na vrácení ceny za dopravu.

VIII. Práva a povinnosti Fantasion

Společnost Fantasion se zavazuje poskytnout Klientovi služby v rozsahu a kvalitě odpovídající smlouvě. Fantasion je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení Kodexu tábora. Fantasion je oprávněn provádět změny v poskytovaných službách v případech, které úmyslně nezpůsobil, tzn. vniknou-li okolnosti, které brání společnosti Fantasion poskytnout služby dle předem sjednaných podmínek. Fantasion neodpovídá za kvalitu a obsah služeb poskytovaných třetími stranami. Fantasion je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Klient poskytl při uzavírání smlouvy nesprávné či neúplné údaje. Pokud vznikly společnosti Fantasion vícenáklady na základě těchto skutečností, je oprávněna je Klientovi přeúčtovat. Odstoupit od smlouvy je možno taktéž na základě tzv. "vyšší moci" tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. Spol Fantasion je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění stanoveného minimálního počtu účastníků akce.

IX. Reklamace, odpovědnost za škody, promlčení

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká Klientovi právo reklamace. V průběhu akce je Klient povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co Klient zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pokud stížnost nebude podána okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok Klienta na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. O uplatnění reklamace bude vyhotoveno ze strany společnosti Fantasion písemné potvrzení. Nároky z reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

X. Přepravní řád

Pokud je součástí nabízených služeb i doprava osob, jedná se o službu poskytovanou třetí osobou. Klient je povinen řídit se předpisy a přepravním řádem dopravce.

XI. Pojištění

Cestovní pojištění včetně pojištění storna je možné sjednat za příplatek. Fantasion na základě žádosti Klienta takovéto pojištění zprostředkuje. Sjednáním pojištění Klient vstupuje do přímého smluvního vztahu s pojišťovnou.

XII. GDPR

Klient souhlasí s tím, aby Fantasion v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávala jeho osobní údaje za účelem uzavření smlouvy, nabízení a poskytování služeb, v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt, informace o zdravotním stavu. Klient souhlasí s případným užitím fotografie nebo videozáznamu Klienta pro propagační účely. Podrobnosti o elektronickém kontaktu Klienta je Fantasion oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření sdělení dle zák. č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Poskytnuté údaje je Fantasion oprávněna zpracovávat a shromažďovat po dobu neurčitou a budou poskytnuty pouze členům společnosti a předávány pouze v míře nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů registrovanému zpracovateli. Klient má právo souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku kdykoliv písemnou formou odvolat.

XIII. Závěrečná ustanovení

Pokud je mezi smluvními stranami uzavřena písemná smlouva a ustanovení ve Všeobecných podmínkách či informace v prodejních materiálech jsou v kolizi s písemnou smlouvou, použije se pro výklad smluvního vztahu přednostně vždy písemné smlouva před Všeobecnými podmínkami či informacemi z prodejních materiálů. Prioritní použití smluvního ujednání před Všeobecnými podmínkami má i smluvní vztah uzavřený tzv. na dálku, tedy prostřednictvím vyplněného formuláře – přihlášky na webovém portálu www.fantasion.cz, případně akceptací nabídky učiněné prostřednictvím emailové či telefonické komunikace.